ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SKUPINE ASTOR

späť

Tieto zásady spracúvania osobných údajov v skupine ASTOR sa týkajú spracovania vašich osobných údajov v súvislosti s vykonávaním spoločných predajných a marketingových aktivít skupiny Astor.


Vymedzenie pojmov


a) Prevádzkovateľ údajov – je subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými stanovuje ciele, rozsah a spôsoby spracúvania osobných údajov,

b) osobné údaje — sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („osoba, ktorej sa údaje týkajú“); prostredníctvom identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, internetový identifikátor alebo jeden alebo viac špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby,

c) ASTOR Group – sú subjekty skupiny ASTOR, ktoré tvoria skupinu podnikov v zmysle výkladu 37 preambuly a článku 4 ods. 19 GDPR, ktorých podrobnosti sú uvedené v odkaze: https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html; ASTOR Group má spoločné postupy ochrany osobných údajov a pôsobí ako skupina podnikov, ale toky osobných údajov medzi jednotlivými subjektmi sú vykonávané len v súlade s ustanoveniami GDPR,

d) dozorný orgán – je predseda Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ulica Stawki 2, 00-193 Varšava, Poľsko

e) treťou krajinou je krajina, ktorá nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP),

f) sprostredkovateľ (spracovateľ) – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, subjekt alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa údajov,

g) spracúvanie – je operácia alebo súbor operácií vykonávaných na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie, ukladanie, organizácia, zoraďovanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo úprava, vyhľadávanie, prezeranie, využívanie, zverejnenie odoslaním, distribúciou alebo iným typom zdieľania, párovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, odstránenie alebo ničenie,

h) GDPR – znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

i) Internetové stránky ASTOR – znamenajú skupinu súvisiacich webových stránok ASTOR v doméne astor.com.pl a astor24.pl, medzi ktoré patria najmä: www.astor.com.pl/account, http://www.astor.com.pl/wsparcie, www.astor.com.pl/shop, www.astor.com.pl, s funkciami a charakteristikami uvedenými vo všeobecných obchodných podmienkach stránok a e-shopu ASTOR , ktoré sa nachádzajú na odkaze: https://www.astor.com.pl/regulaminy.html;

j) Služba technickej podpory – sú predpredajné služby technickej podpory poskytované skupinou Astor a služby poskytované v súlade s predpismi o technickej pomoci, ktoré sa nachádzajú na odkaze: https://www.astor.com.pl/regulamin-pomocy-technicznej-astor.html


Spracovanie vašich osobných údajov subjektmi v rámci skupiny Astor je obmedzené na nevyhnutné minimum, ktoré nám umožní poskytovať vám služby na profesionálnej úrovni a plniť povinnosti vyplývajúce z prísne platných zákonov.


1. Správca údajov

Vaše osobné údaje spracúvajú nasledovné subjekty skupiny ASTOR, ktoré sú spoluprevádzkovateľmi v zmysle článku 26 ods. 1 GDPR:

1. Astor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom v Krakove, ulica Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), zapísaná do registra podnikateľov na Okresnom súde pre Krakov-Śródmieście v Krakove, XI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod č. KRS: 0000120940, DIČ: 6760105127, Základné imanie: 1 070 709,00 PLN;

2. Astor Mission Critical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom v Łany, ulica Wesoła 11 (55-002 Kamieniec Wrocławski), zapísaná do registra podnikateľov na Okresnom súde pre Vroclav-Fabryczna vo Vroclavi, IX Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod č. KRS: 0000677289, DIČ: 8961564392, Základné imanie: 20 000,00 PLN;

3. Astor Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom v Gdansku, ulica Kręta 1 (80-217 Gdansk), zapísaná do registra podnikateľov na Okresnom súde v Gdansku-Północ v Gdansku, VII Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod č. KRS: 0000193996, DIČ: 5842399554, Základné imanie: 50 000,00 PLN;

4. Profesal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom v Krakove, ulica Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), zapísaná do registra podnikateľov na Okresnom súde pre Krakov-Śródmieście v Krakove, XI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod č. KRS: 0000233498, DIČ: 1181783554, Základné imanie: 100 000,00 PLN;

5. Astor Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom v Krakove, ulica Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), zapísaná do registra podnikateľov na Okresnom súde pre Krakov-Śródmieście v Krakove, XI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod č. KRS: 0000257364, DIČ: 8992569479, Základné imanie: 50 000,00 PLN;

6. Dynamotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji [vznikajúca spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom v Krakove, ulica Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), DIČ: 6772437786.


Akékoľvek pripomienky týkajúce sa spracovania osobných údajov skupinou ASTOR Group môžete zasielať na adresu: daneosobowe@astor.com.pl


2. Ciele spracovania osobných údajovSpoločnosť ASTOR Group spracúva osobné údaje za účelom vedenia podniku, ktorého hlavným zameraním je predaj produktov, služieb a riešení v oblasti moderných technológií IT systémov pre priemysel, automatizáciu a priemyselnú robotiku.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na tieto účely:


a) nadviazanie kontaktu pred predajom s dodávateľmi/zmluvnými stranami s cieľom poskytnúť obchodné informácie,

b) kontakt pre marketingové účely,

c) uzatvorenie a vykonávanie zmluvy s dodávateľom/protistranou,

d) poskytovanie služieb technickej podpory,

e) poskytovanie záručného servisu a pozáručného servisu,

f) poskytovanie služieb technickej podpory,

g) zabezpečiť používanie internetových služieb ASTOR,

h) organizovanie konferencií, webinárov, poskytovanie bulletinov (napr. Newsletter Poradca Automatizácie, Newsletter Business a Výroba) a poskytovanie ďalších služieb subjektmi v rámci skupiny ASTOR.


Hlavným účelom spracovania vašich údajov skupinou ASTOR Group je dodržiavanie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonných a daňových povinností a vykonávanie marketingu produktov a služieb ponúkaných subjektmi skupiny ASTOR.


3. Základ pre spracovania osobných údajov


Spoločnosť ASTOR Group spracováva vaše osobné údaje na základe nasledovných ustanovení:

a) článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - v prípade vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov s cieľom umožniť kontakt, prenos obchodných informácií a marketingový obsah;

b) článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy,

c) článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti skupiny ASTOR (najmä oznamovacia a daňová povinnosť),

d) Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov sledovaných skupinou ASTOR, najmä pokiaľ ide o určenie, vyšetrovanie alebo obhajobu proti nárokom v súvislosti s vykonávaním zmluvy, vykonávaním priameho marketingu, ako aj na štatistické a archivačné účely, vybavovanie sťažností, sťažností a žiadostí, spracovanie podaní a žiadostí skupine ASTOR, analýzu, organizovanie a zlepšovanie poskytovaných služieb.


4. Príjemcovia


Príjemcami vašich osobných údajov budú zamestnanci/spolupracovníci skupiny ASTOR, ktorí k nim musia mať pri plnení svojich povinností prístup, rovnako ako aj subjekty, s ktorými skupina ASTOR vykonáva zmluvu.


Vaše osobné údaje sa môžu prenášať príjemcom mimo skupiny ASTOR s cieľom splniť ciele skupiny ASTOR v rozsahu, v akom sú potrebné na plnenie zmluvných úloh alebo ak to vyžaduje zákon. Príjemcovia mimo skupiny ASTOR môžu byť najmä:


a) subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje na objednávku subjektu v rámci skupiny ASTOR (poskytovatelia IT systémov, poskytovatelia služieb archivácie dokumentov, poskytovatelia kuriérskych alebo poštových služieb, dopravné a prepravné spoločnosti)

b) vnútroštátne orgány verejnej správy, orgány iných členských štátov EÚ, súdy.


Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín, t. j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).


5. Práva osôb, ktorých údaje sa spracúvajú

1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, Neposkytnutie osobných údajov však zabráni spoločnosti ASTOR Group v poskytovaní služieb a produktov, berúc do úvahy účely spracovania, najmä účasť vás na predajných a marketingových procesoch a prijímaní obchodných a marketingových informácií.


2. Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:


a) prístup - získať potvrdenie od skupiny ASTOR, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Ak sa údaje o osobe spracúvajú, má právo na prístup k nim a právo získať tieto informácie: o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté údaje, o dobe uchovávania alebo o kritériách pre stanovením práva požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu (článok 15 GDPR);

b) prijímať kópie údajov, získať kópie údajov podliehajúcich spracúvaniu, pričom prvá kópia je bezplatná a za následné kópie môže skupina ASTOR požadovať primeranú sumu poplatku vyplývajúcu z administratívnych nákladov (článok 15 ods. 3 GDPR);

c) opravovať - žiadať o opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré sú nesprávne alebo o doplnenie neúplných údajov (článok 16 GDPR);

d) vymazať údaje - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak skupina ASTOR už nemá právny základ na ich spracovanie alebo že údaje už nie sú potrebné na účely spracovania (článok 17 GDPR);

e) obmedziť spracovanie - žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR), ak:

•• dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov - po dobu umožňujúcu skupine ASTOR overiť platnosť údajov,

•• spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s jeho odstránením tým, že požiada o obmedzenie ich používania,

•• Skupina ASTOR už tieto údaje nepotrebuje, ale je potrebné, aby dotknutá osoba zistila, prešetrovala alebo obhajovala nároky,

•• dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, kým sa nerozhodne, či oprávnené dôvody zo strany skupiny ASTOR sú nadradené dôvodom námietky dotknutej osoby;


f) na prenos údajov - prijatie osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, a žiadosť o zaslanie týchto údajov inému Prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluva uzatvorená s ním a ak sa údaje spracúvajú automatizovaným spôsobom (článok 20 GDPR);

g) namietať - namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na legitímne účely skupiny ASTOR z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou vrátane profilovania. Skupina ASTOR v takom prípade vyhodnocuje existenciu platných oprávnených dôvodov na spracovanie, nadradené záujmy, práva a slobody dotknutých osôb alebo dôvody na zistenie, vyšetrovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak sú podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby dôležitejšie ako záujmy skupiny ASTOR, skupina ASTOR bude povinná prestať spracovávať údaje na tieto účely (článok 21 GDPR);

(h) v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov máte právo ho kedykoľvek odvolať za predpokladu, že odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať e-mailom na daneosobowe@astor.com.pl. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov z hľadiska marketingovej účasti zabráni skupine ASTOR poskytovať služby súvisiace s týmto procesom, najmä prenosu obchodných a marketingových informácií.


3. Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, je potrebné kontaktovať ASTOR Group pomocou poskytnutých kontaktných údajov a informovať o tom, aké práva a do akej miery chcete využiť.


4. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, Stawki 2, 00-193 Varšava, ktorú možno kontaktovať nasledovne:


a) listom: Stawki 2, 00-193, Varšava, Poľsko; 
b) prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
5. Vaše osobné údaje nebudú spracúvané na účely rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane ich profilovania. 
6. Druh osobných údajov
Spolupráca medzi vami a skupinou ASTOR v súvislosti s vykonávaním predajných a marketingových činností skupiny Astor zahŕňa spracovanie najmä týchto kategórií údajov:
a) meno, spoločnosť, obchodná adresa a korešpondenčné adresy,
b) čísla v príslušných registroch - číslo NIP alebo REGON (DIČ/IČO),

c) kontaktné údaje: adresa, telefónne číslo, fax
d) pozícia v organizácii,

e) číslo bankového účtu — v prípade osôb vykonávajúcich živnosť, ktorým boli vystavené faktúry.
7. Obdobie spracovania osobných údajov
Účel spracovania

Plnenie zmluvných záväzkovArchivovanie údajov na základe všeobecne uplatniteľného práva, ako je zákon o účtovníctve a daňový poriadokVymáhanie nárokov, obhajoba proti nárokom

Poskytovanie školiacich služieb v rámci ASTOR Academy a účasť na vzdelávacom systéme ASTOR AcademySpracovanie údajov na marketingové účelySpracovanie údajov na marketingové účelyOrganizovanie konferencií, webinárov, odosielanie bulletinov, newslettra

Obdobie spracovania

Trvanie zmluvy medzi zmluvnou stranou a spoločnosťou zo skupiny ASTOR


Obdobie uvedené v príslušných právnych predpisoch; spravidla 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočnilo napr. vystavenie faktúry, ukončenie zmluvy


Premlčacia lehota nárokov - nie dlhšie ako 6 rokov od vzniku nároku.


Obdobie 15 rokov od dátumu ukončenia výcviku alebo do zrušenia účasti na vzdelávacom systéme ASTOR Academy.
Obdobie, počas ktorého sa údaje spracúvajú v konkrétnom prípade udeleného súhlasu.Organizovanie konferencií, webinárov, odosielanie bulletinov, newslettraObdobie, počas ktorého sa služba poskytuje, alebo do odňatia udeleného súhlasu.

8. Opatrenia na ochranu osobných údajov

Použité bezpečnostné metódy sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa súkromia a bezpečnosti údajov. Používame najmä vhodné technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred nesprávnym použitím, náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získaním alebo prístupom.


Zamestnanci/spolupracovníci subjektov skupiny ASTOR majú prístup k údajom na základe oprávnenia - sú povinní dodržiavať bezpečnostné pravidlá spracovania údajov s cieľom chrániť a zachovať dôvernosť. Zamestnanci/spolupracovníci subjektu skupiny ASTOR musia dodržiavať všetky technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.Budovy a systémy používané na spracovanie dát sú bezpečné, používa sa len vysokokvalitný hardvér a softvér, ktorý sa pravidelne aktualizuje.

Robotization vs. Industry 4.0

See the knowledge sources.

The newest publication concerning Finance in Industry 4.0.

Download the PDF

Publication regarding development of Engineers 4.0.

Download the PDF

The first Polish guide on Industry 4.0 ideas.

Toward Industry 4.0 – Practical guide

Download the PDF
Download the PDF

© Copyright 2021 ASTOR.
All rights reserved

Kawasaki Robotics Central and Eastern Europe HUB
3 Feliksa Wrobela Street 30-798 Cracow, POLAND